POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników aplikacji Mobilny Catering (dalej: Aplikacja). Aplikacja udostępniana jest Użytkownikom przez Usługodawcę. Usługodawcą jest firma cateringowa, w której zamówiliście Państwo swoją dietę.

 

Dostawcą (dalej: Dostawca) oprogramowania Mobilny Catering jest firma ALTCONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 33-37, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail kontakt@altconnect.pl.

 

 

1.     Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

 

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Aplikacji (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca. Dane kontaktowe Usługodawcy znajdują się w Aplikacji w zakładce Kontakt oraz na stronie WWW Usługodawcy.

 

2.     Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

 

Aplikacja przetwarza następujące dane osobowe:

 

1)     Imię i nazwisko;

2)     Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy;

3)     Adresy dostawy;

4)     Adres e-mail;

5)     Numer telefonu;

6)     Dane potrzebne do dostawy diety;

7)     Dane do faktury (opcjonalne).

 

3.     Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?

 

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z Usługodawcą, przez co nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z Aplikacji.

 

4.     Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, w szczególności do założenia i utrzymania konta w Aplikacji, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia zamówienia przez naszego kierowcę (dalej: Kierowca) oraz możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Kierowcę do zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.

 

5.     Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

 

Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu usunięcia konta w Aplikacji, a także po usunięciu konta w Aplikacji jednie w celach:

1)     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

2)     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą.

 

Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę, przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

6.     Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników

 

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w Aplikacji oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, naszym pracownikom i współpracownikom, w tym Kierowcom, Dostawcy Aplikacji, firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

 

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Dostawca usług płatniczych) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności. Dostawca usług płatniczych pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

 

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Użytkownicy posiadający konto w Aplikacji mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy.

 

Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

Klienci posiadający konto w Aplikacji o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

9. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

11. Mechanizmy wykorzystywane przez Aplikację

 

Powiadomienia PUSH

Aplikacja wysyła do Użytkowników następujące powiadomienia PUSH:

a)     Powiadomienia o kończącym się zamówieniu

b)     Ogólne informacje dotyczące aplikacji bądź usługi wysyłane do wszystkich Użytkowników, którzy pobrali aplikację

c)     Powiadomienia powiązane z aktualnościami

d)     Powiadomienia dotyczące ankiet

e)     Powiadomienia o dostarczeniu zamówienia przez kuriera

f)      Inne powiadomienia dotyczące statusu zamówienia bądź usługi

 

Na potrzeby wysyłania powiadomień PUSH aplikacja wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia, wersję językową ustawioną w urządzeniu oraz wersję systemu i model urządzenia, które są wysyłane i przechowywane na serwerze.

Do wysyłania powiadomień PUSH jest wykorzystywana biblioteka Firebase, której strona internetowa oraz polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com.

Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień PUSH w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

Przypomnienia

Aplikacja generuje automatyczne przypomnienia o:

a)     Spożyciu posiłków

b)     Ocenie posiłków

 

Użytkownik może wyłączyć przypomnienia w ustawieniach urządzenia mobilnego jak również wyłączyć funkcję alarmów w zakładce Przypomnienia.

 

 

Wysyłanie maili

Aplikacja wysyła do Użytkowników następujące rodzaje wiadomości e-mail:

a)     Potwierdzenia zamówień

 

Do wysyłania wiadomości e-mail Aplikacja wykorzystuje serwis Postmark (https://postmarkapp.com/).

 

Przechowywanie loginu i hasła w urządzeniu

Aplikacja nie przechowuje w urządzeniu mobilnym loginu i hasła użytkownika wpisanych na formularzach logowania / rejestracji / zmiany hasła. Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem tokenów zgodnie ze standardem OAuth2.

 

Pliki Cookies

Strony WWW otwierane w przeglądarce internetowej wewnątrz aplikacji a także biblioteki, z których korzysta aplikacja mogą wykorzystywać do prawidłowego działania i zbierania statystyk pliki cookies.

 

Hosting

Aplikacja przechowuje dane na serwerach w chmurze Oktawave (https://www.oktawave.com/pl) znajdujących się na terytorium Polski.

 

Komunikacja z serwerem

Komunikacja aplikacji z serwerem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia HTTPS zabezpieczonego certyfikatem SSL.

 

Analityka

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania aplikacji oraz zachowania Użytkowników w Aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. danych statystycznych o liczbie instalacji aplikacji, retencji użytkowników, czasie spędzonym w aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach aplikacji.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

 

Crashe aplikacji

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Firebase do anonimowego raportowania crashy (zatrzymania działania aplikacji z powodu wystąpienia błędu). Działanie biblioteki polega na wysłaniu do serwera fragmentu anonimowych logów z aplikacji oraz informacji technicznych o urządzeniu, na którym wystąpił błąd w celu diagnozy i naprawy błędu przez programistów.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com

 

Analiza logów

Aplikacja wykorzystuje bibliotekę BugFender do wysyłania logów aplikacji na serwer w celu ich analizy i rozwiązywania problemów z działaniem aplikacji. Logi mogą zawierać dane osobowe użytkowników, jednak są one przetwarzane wyłącznie w celach zdiagnozowania problemu oraz naprawy błędu i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Logi aplikacji są przechowywane na serwerze nie dłużej niż przez okres 30 dni.

Wysyłanie logów na serwer jest przez większość czasu wyłączone. Wysyłanie logów jest włączane jedynie w sytuacji zgłoszenia lub zaobserwowania błędu, selektywnie dla konkretnego urządzenia albo dla wszystkich urządzeń na czas diagnozy błędu.

Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki BugFender znajduje się pod adresem: https://bugfender.com/

 

 

Zespół Mobilny Catering